WIA-uitkering

Kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?

Wanneer je twee jaar of langer ziek bent, en je kunt minder dan 65% van jouw reguliere werkzaamheden uitvoeren, kom je wellicht in aanmerking voor een WIA-uitkering. Deze uitkering bestaat uit twee types, een WGA-uitkering en een IVA-uitkering. Een WIA-uitkering moet je op tijd aanvragen, uiterlijk drie maanden voor afloop van de Ziektewet uitkering.

Waarom een WIA-uitkering aanvragen?

Als je in de ziektewet bent krijg je voor maximaal twee jaar een ziektewet-uitkering via de werkgever. Daarna zal deze stoppen. Bij langdurige ziekte kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Na een ziekte van 88 weken zul je een brief van het UWV ontvangen waarin de uiterste aanvraagdatum wordt vermeld. De uiteindelijke aanvraag moet uiterlijk in week 93 van de ziektewet worden ingediend.

Verschil tussen WGA en IVA uitkeringen

De WIA-uitkering wordt onderverdeeld in twee verschillende uitkeringen, de WGA en de IVA.

WGA-uitkering: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Deze regeling is van toepassing op personen die langer ziek zijn dan twee jaar maar in de toekomst waarschijnlijk de werkzaamheden weer kunnen hervatten.

IVA-uitkering: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Deze regeling is van toepassing op personen die niet of nauwelijks kunnen werken met een kleine kans op herstel.

Vervroegd aanvragen

In sommige gevallen is het mogelijk in een vroeger stadium een aanvraag voor een WIA-uitkering in te dienen. Wanneer je langer dan drie weken ziek bent, en de bedrijfsarts of arbodienst geeft een advies voor een WIA-uitkering uit, is het tot uiterlijk 68 weken mogelijk om een vervroegde WIA-uitkering aan te vragen. Houd er rekening mee dat deze vervroegde uitkering slechts één maal mag worden aangevraagd. Als de aanvraag wordt afgewezen kun je niet nogmaals een vervroegd verzoek indienen.

DigiD

Om in te loggen op verschillende diensten van de overheid en gerelateerde instanties is een persoonlijke DigiD inlog code vereist, ook voor het aanvragen van een WIA-uitkering. Als je al eerder een DigiD code hebt gebruikt voor andere zaken is deze code ook te gebruiken om toegang te krijgen tot het online portaal van het UVW. Als je nog niet beschikt over een DigiD code kun je die gratis via DigiD.nl aanvragen. Houd er rekening mee dat deze aanvraag vijf dagen kan duren.

WIA-uitkering aanvragen zonder werkgever

In de situatie dat je een ziektewet uitkering krijgt maar je kunt geen nieuwe baan vinden zal het UWV in overleg bepalen of een aanvraag voor een WIA-uitkering gerechtvaardigd is. Bij een ernstige ziekte of ongeval is het mogelijk dat er geen geschikte baan gevonden kan worden. Dan kun je na overleg met de arbodienst een aanvraag indienen. Daarvoor is een DigiD code nodig.

WIA-uitkering aanvragen via de werkgever

Om een uitkering aan te vragen via de werkgever moeten er drie stappen worden doorlopen.

Eerste Stap: Verzamelen van documenten

De volgende documenten zijn nodig bij de aanvraag van een WIA-uitkering:

  • Een Probleemanalyse die na de zesde week van ziekte door de bedrijfsarts is opgesteld.
  • Een Actueel Oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst die door de bedrijfsarts is opgesteld tegen afloop van de periode van twee jaar.
  • De Medische Informatie die de bedrijfsarts in de afgelopen twee jaar heeft verzameld over jouw situatie.
  • Het Plan van Aanpak dat na acht weken ziekte in overleg met jouw werkgever is opgesteld.
  • Een Evaluatie Rapport dat tussentijds, en zeker na één jaar door de bedrijfsarts is opgesteld.
  • Een Eindevaluatie na één jaar en negen maanden ziekte.

Zorg altijd voor eigen kopieën van alle documenten. Bij een vervroegde aanvraag hoeft er alleen een Verklaring van de bedrijfsarts of arbodienst worden overlegd. Als er documenten ontbreken kan dat twee gevolgen hebben:

  1. Als de werkgever niet de juiste documenten kan overleggen moeten zij wellicht de ziektewet uitkering langer betalen.
  2. Als je zelf de benodigde documenten niet kan overleggen door eigen schuld kan de aanvraag worden afgewezen.

Tweede Stap: Vul het WIA-aanvraagformulier in

De aanvraag voor de uitkering gaat via een online invulformulier. Je moet inloggen met de DigiD code. Het is mogelijk om de aanvraag tussentijds op te slaan, en op een later tijdstip te voltooien. Je kunt daarbij kiezen voor lokale opslag op de computer, of het formulier opslaan op een externe schijf of USB stick. Om verder te gaan met invullen moet je opnieuw inloggen met de DigiD code.

Het is mogelijk om de aanvraag schriftelijk in te dienen. Dan moet het invulformulier telefonisch worden aangevraagd. Dit kan via de helpdesk van het UWV op 0900 9294 met een tarief van 4 cent per minuut, een starttarief van 4,5 cent en de gebruikelijke belkosten.

Derde Stap: Lever het Re-integratieverslag in

De medische informatie moet uiterlijk één dag na aanvraag van de WIA-uitkering per post naar het UWV worden verzonden. De resterende documenten worden via de werkgever digitaal bij het UWV aangeleverd. Je kunt deze informatie sturen naar: UWV, Postbus 69254, 1060 CH in Amsterdam. Na het voltooien van het online formulier, en het indienen van de medische informatie wordt de aanvraag in behandeling genomen. Als de aanvraag te laat wordt ingediend door eigen schuld zul je ook later de uitkering ontvangen.

Belang van Re-integratie

Het is belangrijk dat een werkgever op zoek gaat naar mogelijkheden om werknemers te laten participeren in het arbeidsproces. Als het re-integratieverslag niet uitwijst dat de werkgever voldoende inspanning heeft verricht, kan dat leiden tot een loonsanctie die maximaal één jaar duurt. Het UWV kan een verzekeringsarts inschakelen om de situatie te beoordelen. Als daaruit blijkt dat werk in de toekomst niet meer mogelijk is, kan deze een oordeel afgeven voor een IVA-uitkering. In dat geval is een gesprek met de arbeidsdeskundige niet nodig.

Arbeidsdeskundige

Deze specialist kan bepalen voor welk soort werk de uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt. Daarin worden drie banen gekozen die passen bij de lichamelijke toestand. Daarmee wordt een gemiddeld salaris berekend in combinatie met het vorige loon wat leidt tot het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit staat los van de ernst van de ziekte of letsel.

Tot slot

Let bij langdurige ziekte of letsel op het termijn van aanvraag voor een WIA-uitkering. Zorg dat het volledige medische dossier op orde is en onderhoud contact met de bedrijfsarts of arbodienst.