Sociale uitkeringen bij vrijwilligerswerk

Er zijn veel Nederlanders die vrijwilligerswerk uitvoeren. Dat kan naast een reguliere baan, of voor mensen die zich buiten het arbeidsproces bevinden en hun tijd nuttig willen besteden. Omdat een aantal soorten vrijwilligerswerk gepaard gaan met een vergoeding is het niet altijd duidelijk of dit consequenties heeft voor de sociale uitkeringen die een vrijwilliger ontvangt. Op deze pagina geven we daar wat meer informatie over.

Mag iemand met een uitkering ook vrijwilligerswerk verrichten?

Ja, iemand die een sociale uitkering ontvangt mag zich in principe ook inzetten als vrijwilliger, mits er voldaan wordt aan specifieke voorwaarden.

Dit zijn de voornaamste aandachtspunten om rekening mee te houden wanneer je een sociale uitkering ontvangt:

● Het vrijwilligerswerk moet onbetaald zijn, het is overigens wel mogelijk dat onkosten gedeclareerd worden of dat er gebruikt wordt gemaakt van een vrijwilligersregeling.
● Het werk wordt uitgevoerd bij een organisatie die zelf geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen, of het betreft een sportvereniging, sportinrichting of een ANBI.
● Het vrijwilligerswerk mag niet in de weg staan van betaalde arbeid.

Op basis van de verschillende uitkeringen kunnen er aanvullende regels gesteld worden met het oog op vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersvergoeding bij een bijstandsuitkering

Wanneer iemand een bijstandsuitkering ontvangt is het toegestaan vrijwilligerswerk uit te voeren, dit moet wel altijd gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Vanaf 1 april 2017 is dit bedrag vastgesteld op maximaal 150 euro op maandbasis met een maximum van 1500 euro per jaar. De gemeente mag ook kiezen een premie in één of twee keer uit te keren met een maximale vergoeding van 2340 euro op jaarbasis. Andere instanties mogen dit bedrag verstrekken met instemming van het college van B&W. Zolang er geen sprake is van een vrijwilligersvergoeding heeft de premie geen gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Wanneer er zowel een premie als een vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd zal de premie onder de inkomstenbelasting vallen.

Participatiewet en sociale uitkeringen

Deze participatiewet heeft de oude Wet werk en bijstand vervangen, het doel van deze wet is zoveel mogelijk mensen met en zonder een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk mag daarmee de kans op een betaalde baan niet beperken. Wanneer er een betaalde baan wordt aangeboden zal de ontvanger van de sociale uitkering dit ook moeten accepteren. Wanneer een combinatie van vrijwilligerswerk en een betaalde baan niet mogelijk blijkt zal de persoon het werk als vrijwilliger moeten staken. In je vrije tijd mag je uiteraard wel vrijwilligerswerk verrichten.

Vrijwilliger met een WW-uitkering

Wanneer iemand binnen de werkloosheidswet minder uren werkzaam is dan voorheen of in het geheel niet werkzaam is wordt de uitkering bepaald op het arbeidsverleden. Het is toegestaan om als vrijwilliger werkzaamheden te verrichten mits de persoon beschikbaar blijft voor een baan. Vrijwilligerswerk moet altijd gemeld worden bij de UWV. Het werk mag ook geen betaalde baan verdringen, dit is het geval wanneer er in het voorafgaande jaar iemand betaald is voor dezelfde werkzaamheden.

Er zijn verschillende soorten sociale uitkeringen met ieder hun eigen regels, wanneer men als vrijwilliger aan de slag wil gaan is het belangrijk om vooraf contact op te nemen bij de verstrekker van deze uitkering om later problemen en eventuele naheffingen of kortingen te voorkomen.

 

Verschillen tussen WW-uitkering en Bijstandsuitkering

Uitkeringeninfo.nl geeft informatie over ww-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en overige overheidsondersteunende middelen. Via het doorverbindnummer 0900-0269 (90cpm) komt u direct in contact met het UWV contactcentrum.

Als je werkloos wordt krijg je geen salaris meer.

UWV contact voor bijstandsuitkeringJe moet je dan melden bij het UWV voor een uitkering. Het kan zijn dat je niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering. In dat geval is het mogelijk dat je een Bijstandsuitkering ontvangt. We zetten de belangrijkste kenmerken van een WW-uitkering en een Bijstandsuitkering op een rij.

 

 

Inhoudsopgave

 1. WW-uitkering
 2. Bijstandsuitkering
 3. Recht op Bijstand

WW-uitkering

Als je een arbeidsovereenkomst hebt is de kans groot dat hierin een premie wordt afgedragen voor een eventuele WW-uitkering. Als je deze baan verliest dien je zo snel mogelijk een aanvraag in voor een uitkering, bij voorkeur direct nadat de einddatum van je contract bekend is. Je moet daarbij de volgende zaken regelen:

 • Schrijf je in bij het UWV.
 • Ga zo snel mogelijk solliciteren naar een nieuwe baan.
 • Houdt jouw sollicitaties bij in je persoonlijke Werkmap.

In het geval van (langdurige) ziekte of letsel, of bij zwangerschapsverlof en voor andere regelingen kun je ook terecht bij het UWV. Deze omstandigheden vallen niet binnen de WW-uitkering.

Bijstandsuitkering

Wanneer je niet in aanmerking komt voor een WW-uikering, of de termijn is verstreken, kun je worden doorverwezen naar de gemeente waar je woont voor een bijstandsuitkering. De WW-uitkering is een verzekering, de bijstandsuitkering is een recht voor inwoners van Nederland. Er zijn overigens ook meer plichten aan verbonden waaronder:

 • Je moet woonachtig zijn in een gemeente van Nederland en dit aan kunnen tonen.
 • Je moet solliciteren en aangeboden werk accepteren, en proberen te behouden.
 • Je moet de Nederlandse taal redelijk beheersen, anders kun je na enkele maanden gekort worden op jouw uitkering.

In het geval van een Bijstandsuitkering wordt niet gekeken naar de hoogte van je voorgaande salaris, er wordt wel gekeken naar je totale vermogen. Als je teveel geld op de bank hebt moet je dat eerst gebruiken. Bij een hypotheek wordt gekeken naar de overwaarde van het huis. Bij een WW-uitkering wordt een persoonlijke berekening gemaakt op basis van jouw arbeidsverleden.

Bij het zoeken naar werk wordt er bij een Bijstandsuitkering minder rekening gehouden met opleiding of capaciteit. Uiteraard wil de gemeente je plaatsen in een passende arbeidssituatie, maar je moet in principe elke aangeboden baan accepteren. Bij een WW-uitkering heb je meer vrijheid in solliciteren, met name in de eerste maanden. Je moet wel minimaal vier maal in vier weken een sollicitatie indienen en deze registreren in de Werkmap van het UWV.

Recht op Bijstand

In principe heeft iedereen recht op een Bijstandsuitkering wanneer je zelf niet in je levensonderhoud kunt voorzien. Dat is het “sociale vangnet” zoals we die kennen in Nederland. Het is de gemeente waarin je woont die zorg draagt voor deze uitkering, en die je zal begeleiden in het zoeken naar een baan. Bij personen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt kunnen er specifieke afspraken gemaakt worden.

De WW-uitkering is een verzekering die beschikbaar is voor de meeste mensen in loondienst. Via het UWV kan deze uitkering worden toegewezen als je voldoet aan de gestelde eisen. Het is daarmee geen basisrecht. Een ZZP-er die zelf geen regeling heeft getroffen heeft bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering maar kan wel in aanmerking komen voor een Bijstandsuitkering. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV, bekijk de pagina UWV Contact of ga het UWV bellen.

Uitkering na Faillissement

uwv contact bij faillisementenHet is een actueel thema; steeds meer grote winkelketens staan op de rand van faillissement, of zijn reeds gevallen. Dat heeft ingrijpende gevolgen, niet in de laatste plaats voor de werknemers. Wat zijn jouw rechten en plichten als je een baan verliest door faillissement?

 

Inhoudsopgave

 1. Personeel staat achter in de rij
 2. Faillissementsuitkering
 3. Sollicitatieplicht
 4. Doorstart

Personeel staat achter in de rij

Bij een faillissement zijn meestal veel schuldeisers betrokken. Denk hierbij aan de eigenaar van het pand die lange tijd geen huur heeft ontvangen, leveranciers die niet betaald zijn voor hun goederen, gas, licht, water, administratiekantoren, noem maar op. Personeel kan ook getroffen worden, veel werknemers kiezen ervoor om onbetaald door te werken in de hoop dat het salaris snel komt.

Als werknemer kun je na een faillissement een loonvordering indienen. Die dien je in bij de curator. In de tussentijd ontvang je een uitkering via het UWV op grond van betalingsonmacht. Helaas sta je met een loonvordering vaak achter in de rij, de kans dat de loonvordering daadwerkelijk iets op gaat leveren is beperkt. Wees behoedzaam wanneer jouw werkgever jouw salaris regelmatig niet op tijd betaalt, dat kan een teken zijn van financiële problemen.

Faillissementsuitkering

Als je in aanmerking komt voor een faillissementsuitkering bij het UWV zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De rechter heeft de werkgever failliet verklaard.
 • De werkgever heeft uitstel van betaling gekregen.
 • De rechtbank geeft een schuldsaneringsregeling af.

Je hebt vervolgens recht op een aantal zaken via het UWV:

 • Je ontvangt achterstallig loon over een periode van maximaal 13 weken voor de opzegdatum van het contract.
 • Je ontvangt het loon voor de opzegtermijn van jouw contract, normaal gesproken 4 tot 6 weken.
 • Je ontvangt vakantiegeld, pensioenfondsen etc. voor een periode van maximaal 12 maanden voor het einde van jouw contract.

Als de periode van de faillissementsuitkering is verstreken kun je in aanmerking komen voor een reguliere WW uitkering. Zorg dat je de aanvraag voor een uitkering op tijd doet, als je weet dat je binnenkort werkloos zult zijn moet je zo snel mogelijk een aanvraag indienen bij het UWV en dus snel het UWV bellen.

Sollicitatieplicht

Als je in aanmerking komt voor een uitkering heb je ook een sollicitatieplicht. Dat betekent dat je actief op zoek moet gaan naar een nieuwe baan. Bij een dreigend faillissement kan dat een belangrijke afweging zijn. Hoop je dat alles goed komt, of ga je voor een nieuwe baan?

Doorstart

Het komt vaak voor dat na een faillissement een andere partij de merknaam en filialen over wil nemen voor een doorstart. In dat geval zal jouw contract niet meer van toepassing zijn. Als de nieuwe eigenaar door wil gaan met oud personeel worden nieuwe contracten gesloten. De praktijk wijst uit dat nieuw personeel aannemen contractueel eenvoudiger is voor de werkgever dan de overname van bestaand personeel. Juich dus niet te vroeg als een nieuwe eigenaar een doorstart maakt, jouw baan is daarmee niet direct veilig gesteld.

Werkloos worden is altijd vervelend, in het geval van een faillissement brengt het aanvullende problemen met zich mee. Neem tijdig contact op met het UWV en laat je inlichten over de mogelijkheden. Bezoek de pagina UWV contact om het UWV te bereiken.

Minister Kamp en Minister Asscher over groei en banen

 

Na jaren van steeds stijgende werkloosheid zien we gelukkig, eindelijk, dat het langzaam beter gaat.
De economie groeit, er zijn meer vacatures.
Dat geeft hoop. Maar het is nog te vroeg voor een polonaise door de Ridderzaal.
Er staan nog veel te veel mensen werkloos aan de kant.
Daar moeten we wat aan doen. En daar doen we wat aan.
Met maatregelen die zorgen voor meer werk in Nederlandse bedrijven.
Met maatregelen die voorkomen dat mensen werkloos worden of langdurig werkloos blijven.
Meer mensen aan het werk, het is en blijft ons belangrijkste doel.
Onze economie groeit weer voorzichtig.
De motor van de groei zijn ondernemers.
En wij vinden het dan ook belangrijk dat bedrijven alle ruimte krijgen.
En daarom zorgen wij voor betere financiering versimpelen we regels en openen we buitenlandse afzetmarkten.
En zo zorgen we, samen met ondernemers, voor meer inkomsten en meer banen.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)