Sociale uitkeringen bij vrijwilligerswerk

Er zijn veel Nederlanders die vrijwilligerswerk uitvoeren. Dat kan naast een reguliere baan, of voor mensen die zich buiten het arbeidsproces bevinden en hun tijd nuttig willen besteden. Omdat een aantal soorten vrijwilligerswerk gepaard gaan met een vergoeding is het niet altijd duidelijk of dit consequenties heeft voor de sociale uitkeringen die een vrijwilliger ontvangt. Op deze pagina geven we daar wat meer informatie over.

Mag iemand met een uitkering ook vrijwilligerswerk verrichten?

Ja, iemand die een sociale uitkering ontvangt mag zich in principe ook inzetten als vrijwilliger, mits er voldaan wordt aan specifieke voorwaarden.

Dit zijn de voornaamste aandachtspunten om rekening mee te houden wanneer je een sociale uitkering ontvangt:

● Het vrijwilligerswerk moet onbetaald zijn, het is overigens wel mogelijk dat onkosten gedeclareerd worden of dat er gebruikt wordt gemaakt van een vrijwilligersregeling.
● Het werk wordt uitgevoerd bij een organisatie die zelf geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen, of het betreft een sportvereniging, sportinrichting of een ANBI.
● Het vrijwilligerswerk mag niet in de weg staan van betaalde arbeid.

Op basis van de verschillende uitkeringen kunnen er aanvullende regels gesteld worden met het oog op vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersvergoeding bij een bijstandsuitkering

Wanneer iemand een bijstandsuitkering ontvangt is het toegestaan vrijwilligerswerk uit te voeren, dit moet wel altijd gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Vanaf 1 april 2017 is dit bedrag vastgesteld op maximaal 150 euro op maandbasis met een maximum van 1500 euro per jaar. De gemeente mag ook kiezen een premie in één of twee keer uit te keren met een maximale vergoeding van 2340 euro op jaarbasis. Andere instanties mogen dit bedrag verstrekken met instemming van het college van B&W. Zolang er geen sprake is van een vrijwilligersvergoeding heeft de premie geen gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Wanneer er zowel een premie als een vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd zal de premie onder de inkomstenbelasting vallen.

Participatiewet en sociale uitkeringen

Deze participatiewet heeft de oude Wet werk en bijstand vervangen, het doel van deze wet is zoveel mogelijk mensen met en zonder een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk mag daarmee de kans op een betaalde baan niet beperken. Wanneer er een betaalde baan wordt aangeboden zal de ontvanger van de sociale uitkering dit ook moeten accepteren. Wanneer een combinatie van vrijwilligerswerk en een betaalde baan niet mogelijk blijkt zal de persoon het werk als vrijwilliger moeten staken. In je vrije tijd mag je uiteraard wel vrijwilligerswerk verrichten.

Vrijwilliger met een WW-uitkering

Wanneer iemand binnen de werkloosheidswet minder uren werkzaam is dan voorheen of in het geheel niet werkzaam is wordt de uitkering bepaald op het arbeidsverleden. Het is toegestaan om als vrijwilliger werkzaamheden te verrichten mits de persoon beschikbaar blijft voor een baan. Vrijwilligerswerk moet altijd gemeld worden bij de UWV. Het werk mag ook geen betaalde baan verdringen, dit is het geval wanneer er in het voorafgaande jaar iemand betaald is voor dezelfde werkzaamheden.

Er zijn verschillende soorten sociale uitkeringen met ieder hun eigen regels, wanneer men als vrijwilliger aan de slag wil gaan is het belangrijk om vooraf contact op te nemen bij de verstrekker van deze uitkering om later problemen en eventuele naheffingen of kortingen te voorkomen.

 

UWV ziet arbeidsmarkt herstellen in 2016

uwv ziet arbeidsmarkt herstellen in 2016Het UWV heeft een rapport opgesteld waarin veel positieve signalen te vinden zijn wat betreft de arbeidsmarkt in Nederland. Er zoeken minder mensen naar een baan, er zijn meer vacatures en minder mensen bevinden zich in een uitkeringssituatie. Toch zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen die zorgwekkend kunnen zijn voor de toekomst. Meer informatie over uitkeringen of neem contact op de klantenservice van het UWV via UWV contact.

Inhoudsopgave

  1. Banenontwikkeling
  2. Minder WW uitkering
  3. Vluchtelingen en Statushouders
  4. Op de goede weg

Banenontwikkeling

Er zijn verschillende bedrijfstakken die in 2016 meer banen gaan opleveren. De sector die daar met kop en schouders bovenuit steekt zijn de uitzendbureaus. Die maken een groei van meer dan 10% mee in 2016. Uitzendwerk is vaak tijdelijk werk. Wegwerpbanen waarmee de werkgever in kan spelen op periodiek drukke periodes. Dat zijn geen banen die een toekomstperspectief bieden aan werknemers, het zijn geen contracten waar je een hypotheek mee kunt afsluiten. Het kan een goede opstap zijn voor jonge werknemers, de vraag is of ze daarna door kunnen stromen naar vast werk.

Ook voor de detailhandel is een stijging van banen ingecalculeerd. Met het omvallen van grote winkelketens lijkt dit een aparte prognose. Na een faillissement is de kans groot dat er bij een doorstart nieuwe, tijdelijke contracten worden opgesteld. De groei in vervoer is wel te verklaren met de opkomst van winkelen via internet. In de retail sector vindt een grote verschuiving plaats in het aanbod van werk.

Minder WW uitkering

Vorig jaar daalde het budget voor WW uitkering al met een half miljard naar 20,9 miljard euro. De prognose is dat er in 2016 nog een kwart miljard extra wordt uitgespaard. Dat is goed nieuws voor de staatskas. Daarbij wordt niet vermeld of deze afname ook geldt voor bijstandsuitkeringen die worden verzorgd door de gemeente en buiten het UWV budget vallen. Als mensen van een WW uitkering doorstromen naar een bijstandsuitkering is er per saldo geen winst behaald.

Vluchtelingen en Statushouders

Er komen veel vluchtelingen en statushouders naar Nederland. Los van de politieke effecten en onderbuikgevoelens zorgt dit voor wijzigingen in arbeid en uitkeringen. Op dit moment moet er opvang worden gecreëerd voor vluchtelingen, mensen moeten worden opgevangen en begeleid. Daarmee is er tijdelijk extra werkgelegenheid voor autochtonen. Asielzoekers worden niet aangemerkt als werkzoekenden. Als deze over enkele jaren een verblijfsvergunning toegekend krijgen komen ze wel op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zullen de banen in de noodhulp afnemen waardoor er een grotere druk kan ontstaan op de werkgelegenheid.

Op de goede weg

In 2013 was er een dieptepunt in het aanbod van banen, sindsdien is er een stijgende lijn in de werkgelegenheid. Dat is een positieve ontwikkeling en die mag zeker genoemd worden. Aan de andere kant mag een kritische blik ook niet ontbreken; wat is de duurzaamheid van de nieuwe banen, welke arbeidsvoorwaarden staan er tegenover en welk traject bestaat er na 2016?

De tijd van vast dienstverband lijkt grotendeels voorbij. Dat is niet per definitie negatief, een flexibele arbeidsmaatschappij kan veel voordelen bieden voor een veerkrachtige economie. Het is wel een nieuwe financiële situatie waarbij met name senioren een grotere uitdaging krijgen op de arbeidsmarkt, en waar jongeren moeite hebben een vaste aanstelling te verwerven.