UWV is 1,2 miljard minder kwijt aan uitkeringen

 

Uitkeringeninfo.nl geeft informatie over ww-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en overige overheidsondersteunende middelen. Via het doorverbindnummer 0900-0269 (90cpm) komt u direct in contact met het UWV.

 

Dit staat in de Juninota 2016 die UWV aan minister Asscher heeft aangeboden. Ook de uitgaven voor de faillissementsuitkeringen dalen onder invloed van de aantrekkende economie. De sterke afname van de WW-lasten zorgt ervoor dat de vermogenspositie van de UWV-fondsen voor het eerst sinds 2010 is verbeterd.

Het aantal WW-uitkeringen neemt met 12,5 procent af van 450.000 begin dit jaar naar 394.000 eind 2017. De uitkeringslasten van de WW dalen met 1,2 miljard euro, wat staat voor ongeveer 23 procent. Het verschil in percentages is te verklaren door de nieuwe WW-wetgeving, waarbij de uitkering in veel gevallen een loonaanvulling op een nieuwe, lager betaalde baan is geworden. Hierdoor neemt het aantal uitkeringen minder hard af.

Ook de uitkeringslasten voor WIA, Wajong en IOW zijn neerwaarts bijgesteld, maar in mindere mate dan bij de WW. Ten opzichte van de Januarinota, die UWV begin dit jaar publiceerde, mag het Kabinet rekenen op een meevaller op de uitkeringslasten van 138 miljoen euro.

Uitkeringslasten faillissementen omlaag

De uitkeringslasten voor faillissementsuitkeringen dalen dit jaar met 15 miljoen euro, ondanks een aantal grote faillissementen begin dit jaar. In 2017 verwacht UWV een afname van nog 28 miljoen euro. Dit betekent een daling van 296 miljoen naar 253 miljoen euro tussen 2015 en 2017.

Vermogenspositie UWV-fondsen verbeterd

Voor het eerst sinds 2010 is de vermogenspositie van de UWV-fondsen verbeterd en neemt het negatieve fondsvermogen iets af. Eind 2015 bedroeg het tekort 10 miljard euro en zal naar verwachting dalen naar 9,4 miljard eind 2017. Het tekort doet zich vooral voor bij het Algemeen Werkloosheidsfonds, waaruit de WW-uitkering na een half jaar werkloosheid wordt gefinancierd. Het negatieve fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Samenvoeging WGA vast/flex

In 2017 worden de WGA-verzekeringen voor vast en flex personeel samengevoegd tot één verzekering met één premie. Nu betalen werkgevers nog voor beide WGA-verzekeringen een aparte premie. Het eigenrisicodragerschap waar werkgevers voor kunnen kiezen heeft vanaf 2017 betrekking op de samengevoegde WGA. De samenvoeging heeft geen invloed op de hoogte van de gemiddelde WGA-premie voor publiek verzekerde werkgevers.

Bron: UWV

Wat is een Transitievergoeding?

Uitkeringeninfo.nl geeft informatie over ww-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en overige overheidsondersteunende middelen. Via het doorverbindnummer 0900-0269 (90cpm) komt u direct in contact met het UWV.

 

Op 1 juli 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid (WZZ) ingevoerd met daarin een aantal wijzigingen in de rechten en plichten voor zowel de werkgever als de werknemer. Eén van de nieuwe regelingen is de transitievergoeding. Wat houdt deze wet in en kun jij daar aanspraak op maken?

Wet Werk en Zekerheid

Inhoudsopgave

 1. Recht op Transitievergoeding
 2. Voorwaarden Transitievergoeding
 3. Berekening van de Transitievergoeding
 4. Meer rechten voor de werknemer
 5. Dossier opstellen

Recht op Transitievergoeding

Wanneer een werknemer wordt ontslagen moet de werkgever een transitievergoeding uitkeren. Dat is een compensatie bij ontslag en moet de voormalig werknemer ondersteunen tijdens het zoeken naar een nieuwe baan. Er zijn twee mogelijkheden waarin de transitievergoeding van toepassing is:

 • Wanneer het arbeidscontract wordt beëindigd.
 • Wanneer een tijdelijk contract niet verlengd wordt.

Daarnaast zijn er de volgende voorwaarden:

 • De werknemer moet minimaal twee jaar in dienst zijn geweest.
 • Als de werknemer ontslag neemt en aan kan tonen dat de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest.

De werkgever hoeft niet in alle gevallen een transitievergoeding uit te keren. In de volgende gevallen is dit niet verplicht:

 • Als het ontslag met wederzijdse instemming is overeengekomen.
 • Als de werknemer is ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen.
 • Na een faillissement of uitstel van betaling.

Bij het vaststellen van de transitievergoeding wordt gekeken naar het aantal dienstjaren. In het geval van één contract wordt alleen gekeken naar de dienstjaren van dit contract. Bij meerdere, opeenvolgende contracten worden deze jaren bij elkaar opgeteld als het gelijke arbeid betreft. Bijvoorbeeld bij een overstap van een uitzendbureau naar een direct dienstverband bij de werkgever. Bij een tussenperiode van maximaal zes maanden waar de werknemer niet bij dezelfde werkgever heeft gewerkt is er ook sprake van een doorlopend aantal jaren.

Blijkt u op basis hiervan geen recht te hebben op transitievergoeding dan kunt u contact opnemen met het UWV.

Berekening van de Transitievergoeding

De jaren worden geteld in periodes van 6 maanden. Dus 10 jaar is in feite 20 periodes. Per periode heb je recht op 1 zesde deel van het maandsalaris per periode van 6 maanden. Bij een dienstverband van langer dan 20 periodes geldt een vergoeding van 1 kwart maandsalaris per 6 maanden.

De maximum vergoeding bedraagt maximaal de hoogte van één jaarsalaris met een maximum van €76.000 bruto bij een standaard jaarsalaris van maximaal €76.000.

Meer rechten voor de werknemer

De invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid geeft in de meeste gevallen meer zekerheid en rechten aan de werknemer. Dat was te merken aan een piek in ontslagen juist voor de invoering van de nieuwe wet. Omdat de periode voor transitievergoeding geldt vanaf twee jaar dienstverband rijst de vraag of werknemers net zo bereid zijn langere contractperiodes aan te gaan als voorheen, aangezien er meer uitgekeerd moet worden na twee jaar. Een transitievergoeding is niet van toepassing als werknemer en werkgever onderling overeenkomen geen gebruik te maken van deze regeling. In de meeste gevallen is de transitievergoeding voordelig voor de werknemer.

Dossier opstellen

Bij een ontslag wordt door de kantonrechter beoordeeld op een nauwgezet dossier waarin de historie, eventuele conflicten en prestaties van de werknemer zijn opgenomen. Als gevolg van deze regeling worden er minder ontslagen toegekend omdat het dossier vaak niet sluitend is. Het is zowel voor de werkgever als de werknemer aan te raden een dossier op te stellen en bij te houden met alle noemenswaardige documenten en informatie betreffende het dienstverband met daarin onder meer functioneringsoverleg, conflictsituaties etc.

 

Meer over transitievergoedingen.

Verschillen tussen WW-uitkering en Bijstandsuitkering

Uitkeringeninfo.nl geeft informatie over ww-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en overige overheidsondersteunende middelen. Via het doorverbindnummer 0900-0269 (90cpm) komt u direct in contact met het UWV contactcentrum.

Als je werkloos wordt krijg je geen salaris meer.

UWV contact voor bijstandsuitkeringJe moet je dan melden bij het UWV voor een uitkering. Het kan zijn dat je niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering. In dat geval is het mogelijk dat je een Bijstandsuitkering ontvangt. We zetten de belangrijkste kenmerken van een WW-uitkering en een Bijstandsuitkering op een rij.

 

 

Inhoudsopgave

 1. WW-uitkering
 2. Bijstandsuitkering
 3. Recht op Bijstand

WW-uitkering

Als je een arbeidsovereenkomst hebt is de kans groot dat hierin een premie wordt afgedragen voor een eventuele WW-uitkering. Als je deze baan verliest dien je zo snel mogelijk een aanvraag in voor een uitkering, bij voorkeur direct nadat de einddatum van je contract bekend is. Je moet daarbij de volgende zaken regelen:

 • Schrijf je in bij het UWV.
 • Ga zo snel mogelijk solliciteren naar een nieuwe baan.
 • Houdt jouw sollicitaties bij in je persoonlijke Werkmap.

In het geval van (langdurige) ziekte of letsel, of bij zwangerschapsverlof en voor andere regelingen kun je ook terecht bij het UWV. Deze omstandigheden vallen niet binnen de WW-uitkering.

Bijstandsuitkering

Wanneer je niet in aanmerking komt voor een WW-uikering, of de termijn is verstreken, kun je worden doorverwezen naar de gemeente waar je woont voor een bijstandsuitkering. De WW-uitkering is een verzekering, de bijstandsuitkering is een recht voor inwoners van Nederland. Er zijn overigens ook meer plichten aan verbonden waaronder:

 • Je moet woonachtig zijn in een gemeente van Nederland en dit aan kunnen tonen.
 • Je moet solliciteren en aangeboden werk accepteren, en proberen te behouden.
 • Je moet de Nederlandse taal redelijk beheersen, anders kun je na enkele maanden gekort worden op jouw uitkering.

In het geval van een Bijstandsuitkering wordt niet gekeken naar de hoogte van je voorgaande salaris, er wordt wel gekeken naar je totale vermogen. Als je teveel geld op de bank hebt moet je dat eerst gebruiken. Bij een hypotheek wordt gekeken naar de overwaarde van het huis. Bij een WW-uitkering wordt een persoonlijke berekening gemaakt op basis van jouw arbeidsverleden.

Bij het zoeken naar werk wordt er bij een Bijstandsuitkering minder rekening gehouden met opleiding of capaciteit. Uiteraard wil de gemeente je plaatsen in een passende arbeidssituatie, maar je moet in principe elke aangeboden baan accepteren. Bij een WW-uitkering heb je meer vrijheid in solliciteren, met name in de eerste maanden. Je moet wel minimaal vier maal in vier weken een sollicitatie indienen en deze registreren in de Werkmap van het UWV.

Recht op Bijstand

In principe heeft iedereen recht op een Bijstandsuitkering wanneer je zelf niet in je levensonderhoud kunt voorzien. Dat is het “sociale vangnet” zoals we die kennen in Nederland. Het is de gemeente waarin je woont die zorg draagt voor deze uitkering, en die je zal begeleiden in het zoeken naar een baan. Bij personen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt kunnen er specifieke afspraken gemaakt worden.

De WW-uitkering is een verzekering die beschikbaar is voor de meeste mensen in loondienst. Via het UWV kan deze uitkering worden toegewezen als je voldoet aan de gestelde eisen. Het is daarmee geen basisrecht. Een ZZP-er die zelf geen regeling heeft getroffen heeft bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering maar kan wel in aanmerking komen voor een Bijstandsuitkering. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV, bekijk de pagina UWV Contact of ga het UWV bellen.

Uitkering na Faillissement

uwv contact bij faillisementenHet is een actueel thema; steeds meer grote winkelketens staan op de rand van faillissement, of zijn reeds gevallen. Dat heeft ingrijpende gevolgen, niet in de laatste plaats voor de werknemers. Wat zijn jouw rechten en plichten als je een baan verliest door faillissement?

 

Inhoudsopgave

 1. Personeel staat achter in de rij
 2. Faillissementsuitkering
 3. Sollicitatieplicht
 4. Doorstart

Personeel staat achter in de rij

Bij een faillissement zijn meestal veel schuldeisers betrokken. Denk hierbij aan de eigenaar van het pand die lange tijd geen huur heeft ontvangen, leveranciers die niet betaald zijn voor hun goederen, gas, licht, water, administratiekantoren, noem maar op. Personeel kan ook getroffen worden, veel werknemers kiezen ervoor om onbetaald door te werken in de hoop dat het salaris snel komt.

Als werknemer kun je na een faillissement een loonvordering indienen. Die dien je in bij de curator. In de tussentijd ontvang je een uitkering via het UWV op grond van betalingsonmacht. Helaas sta je met een loonvordering vaak achter in de rij, de kans dat de loonvordering daadwerkelijk iets op gaat leveren is beperkt. Wees behoedzaam wanneer jouw werkgever jouw salaris regelmatig niet op tijd betaalt, dat kan een teken zijn van financiële problemen.

Faillissementsuitkering

Als je in aanmerking komt voor een faillissementsuitkering bij het UWV zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • De rechter heeft de werkgever failliet verklaard.
 • De werkgever heeft uitstel van betaling gekregen.
 • De rechtbank geeft een schuldsaneringsregeling af.

Je hebt vervolgens recht op een aantal zaken via het UWV:

 • Je ontvangt achterstallig loon over een periode van maximaal 13 weken voor de opzegdatum van het contract.
 • Je ontvangt het loon voor de opzegtermijn van jouw contract, normaal gesproken 4 tot 6 weken.
 • Je ontvangt vakantiegeld, pensioenfondsen etc. voor een periode van maximaal 12 maanden voor het einde van jouw contract.

Als de periode van de faillissementsuitkering is verstreken kun je in aanmerking komen voor een reguliere WW uitkering. Zorg dat je de aanvraag voor een uitkering op tijd doet, als je weet dat je binnenkort werkloos zult zijn moet je zo snel mogelijk een aanvraag indienen bij het UWV en dus snel het UWV bellen.

Sollicitatieplicht

Als je in aanmerking komt voor een uitkering heb je ook een sollicitatieplicht. Dat betekent dat je actief op zoek moet gaan naar een nieuwe baan. Bij een dreigend faillissement kan dat een belangrijke afweging zijn. Hoop je dat alles goed komt, of ga je voor een nieuwe baan?

Doorstart

Het komt vaak voor dat na een faillissement een andere partij de merknaam en filialen over wil nemen voor een doorstart. In dat geval zal jouw contract niet meer van toepassing zijn. Als de nieuwe eigenaar door wil gaan met oud personeel worden nieuwe contracten gesloten. De praktijk wijst uit dat nieuw personeel aannemen contractueel eenvoudiger is voor de werkgever dan de overname van bestaand personeel. Juich dus niet te vroeg als een nieuwe eigenaar een doorstart maakt, jouw baan is daarmee niet direct veilig gesteld.

Werkloos worden is altijd vervelend, in het geval van een faillissement brengt het aanvullende problemen met zich mee. Neem tijdig contact op met het UWV en laat je inlichten over de mogelijkheden. Bezoek de pagina UWV contact om het UWV te bereiken.

UWV ziet arbeidsmarkt herstellen in 2016

uwv ziet arbeidsmarkt herstellen in 2016Het UWV heeft een rapport opgesteld waarin veel positieve signalen te vinden zijn wat betreft de arbeidsmarkt in Nederland. Er zoeken minder mensen naar een baan, er zijn meer vacatures en minder mensen bevinden zich in een uitkeringssituatie. Toch zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen die zorgwekkend kunnen zijn voor de toekomst. Meer informatie over uitkeringen of neem contact op de klantenservice van het UWV via UWV contact.

Inhoudsopgave

 1. Banenontwikkeling
 2. Minder WW uitkering
 3. Vluchtelingen en Statushouders
 4. Op de goede weg

Banenontwikkeling

Er zijn verschillende bedrijfstakken die in 2016 meer banen gaan opleveren. De sector die daar met kop en schouders bovenuit steekt zijn de uitzendbureaus. Die maken een groei van meer dan 10% mee in 2016. Uitzendwerk is vaak tijdelijk werk. Wegwerpbanen waarmee de werkgever in kan spelen op periodiek drukke periodes. Dat zijn geen banen die een toekomstperspectief bieden aan werknemers, het zijn geen contracten waar je een hypotheek mee kunt afsluiten. Het kan een goede opstap zijn voor jonge werknemers, de vraag is of ze daarna door kunnen stromen naar vast werk.

Ook voor de detailhandel is een stijging van banen ingecalculeerd. Met het omvallen van grote winkelketens lijkt dit een aparte prognose. Na een faillissement is de kans groot dat er bij een doorstart nieuwe, tijdelijke contracten worden opgesteld. De groei in vervoer is wel te verklaren met de opkomst van winkelen via internet. In de retail sector vindt een grote verschuiving plaats in het aanbod van werk.

Minder WW uitkering

Vorig jaar daalde het budget voor WW uitkering al met een half miljard naar 20,9 miljard euro. De prognose is dat er in 2016 nog een kwart miljard extra wordt uitgespaard. Dat is goed nieuws voor de staatskas. Daarbij wordt niet vermeld of deze afname ook geldt voor bijstandsuitkeringen die worden verzorgd door de gemeente en buiten het UWV budget vallen. Als mensen van een WW uitkering doorstromen naar een bijstandsuitkering is er per saldo geen winst behaald.

Vluchtelingen en Statushouders

Er komen veel vluchtelingen en statushouders naar Nederland. Los van de politieke effecten en onderbuikgevoelens zorgt dit voor wijzigingen in arbeid en uitkeringen. Op dit moment moet er opvang worden gecreëerd voor vluchtelingen, mensen moeten worden opgevangen en begeleid. Daarmee is er tijdelijk extra werkgelegenheid voor autochtonen. Asielzoekers worden niet aangemerkt als werkzoekenden. Als deze over enkele jaren een verblijfsvergunning toegekend krijgen komen ze wel op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zullen de banen in de noodhulp afnemen waardoor er een grotere druk kan ontstaan op de werkgelegenheid.

Op de goede weg

In 2013 was er een dieptepunt in het aanbod van banen, sindsdien is er een stijgende lijn in de werkgelegenheid. Dat is een positieve ontwikkeling en die mag zeker genoemd worden. Aan de andere kant mag een kritische blik ook niet ontbreken; wat is de duurzaamheid van de nieuwe banen, welke arbeidsvoorwaarden staan er tegenover en welk traject bestaat er na 2016?

De tijd van vast dienstverband lijkt grotendeels voorbij. Dat is niet per definitie negatief, een flexibele arbeidsmaatschappij kan veel voordelen bieden voor een veerkrachtige economie. Het is wel een nieuwe financiële situatie waarbij met name senioren een grotere uitdaging krijgen op de arbeidsmarkt, en waar jongeren moeite hebben een vaste aanstelling te verwerven.

Direct in contact met het UWV 0900-0269 (90cpm)

Slechte ervaringen met het UWV

In de Groene Amsterdammer staat vandaag een stuk waarmee het UWV waarschijnlijk niet echt blij zal zijn. Vele treurige verhalen over de (niet) werking van ons uitkeringsorgaan. Wij roepen de overheid op kritisch te kijken naar de efficiëntie van deze o zo belangrijke overheidsinstantie.

Klik hier om naar het stukje van de Groene Amsterdammer te gaan.

Wilt u direct in contact komen met het UWV klikt u dan hier.

Direct doorverbonden met het UWV 0900-0269 (90cpm)

Uitkeringeninfo.nl geeft informatie over ww-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en overige overheidsondersteunende middelen. Via het doorverbindnummer 0900-0269 (90cpm) komt u direct in contact met het UWV.

 

Uitkeringsinstantie UWV start met de Hogeschool E3 in Maastricht een ict-opleiding speciaal voor 50-plussers. Het initiatief is gestart omdat er in Limburg een tekort is aan informatici. Daarbij is bijna de helft van de mensen met een WW-uitkering momenteel 50-plus.

Van de ruim driehonderd geïnteresseerden hebben uiteindelijk honderd 50-plussers zich voor de opleiding aangemeld. De nieuwbakken studenten hopen dankzij de opleiding weer een baan te vinden, nu ze moeten concurreren met jongeren en goedkopere arbeidskrachten. Afhankelijk van de vooropleiding duurt de studie tussen de negen en vijftien maanden.

De studie kent een theoretisch deel en een praktijkgedeelte en kan ook deeltijd worden gevolgd. Opmerkelijk is dat de studenten (nog) niet via computers, maar gewoon uit schoolboeken les krijgen. Als de studie wordt afgerond wordt een bachelordiploma op ict-vlak op hbo-niveau verkregen.
Bron: computable.nl

Uitkeringeninfo plaatst de laatste ontwikkelingen op het gebied van overheidssteun voor de particulier.

Het UWV is ook direct te bellen via het telefoonnummer 0900 – 92 94 (€ 4 cent per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Minister Ascher tekent taalakkoord met werkgevers

Foto: Bas KijzersGisteren hebben bijna 30 werkgevers bij HWW Zorg in Den Haag in het bijzijn van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een akkoord gesloten over bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer. De ondertekenaars komen uit verschillende branches waaronder de voedingsmiddelenindustrie, schoonmaak, logistiek, chemie, afvalverwerking, zakelijk dienstverlening, uitzendbranche, de rijksoverheid en de gezondheidszorg. Doel van….

lees hier het complete bericht.

Minister Kamp en Minister Asscher over groei en banen

 

Na jaren van steeds stijgende werkloosheid zien we gelukkig, eindelijk, dat het langzaam beter gaat.
De economie groeit, er zijn meer vacatures.
Dat geeft hoop. Maar het is nog te vroeg voor een polonaise door de Ridderzaal.
Er staan nog veel te veel mensen werkloos aan de kant.
Daar moeten we wat aan doen. En daar doen we wat aan.
Met maatregelen die zorgen voor meer werk in Nederlandse bedrijven.
Met maatregelen die voorkomen dat mensen werkloos worden of langdurig werkloos blijven.
Meer mensen aan het werk, het is en blijft ons belangrijkste doel.
Onze economie groeit weer voorzichtig.
De motor van de groei zijn ondernemers.
En wij vinden het dan ook belangrijk dat bedrijven alle ruimte krijgen.
En daarom zorgen wij voor betere financiering versimpelen we regels en openen we buitenlandse afzetmarkten.
En zo zorgen we, samen met ondernemers, voor meer inkomsten en meer banen.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)